Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

roelandbull.nl

 
Artikel 1 Inleidende bepalingen
 1. roelandbull.nl is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanleveren, optimaliseren en bouwen van websites, een en ander in de meest ruime zin.
 2. De bepalingen van deze Algemene voorwaarden gelden voor roelandbull.nl. 
 3. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat u tevens akkoord met de Privacyverklaring van roelandbull.nl.

Artikel 2 Identiteit van roelandbull.nl

 1. roelandbull.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 14128434, draagt btw-identificatienummer NL001841521B95 en is gevestigd aan de Berkenlaan 29 (5941 EA) te Velden.
 2. Opdrachtnemer is per e-mail te bereiken via info@roelandbull.nl en telefonisch op 06-31346661.
 3. roelandbull.nl is tevens te bereiken via de website www.rbull.nl en www.roelandbull.nl.

Algemene bepalingen

Artikel 3 Definities

In Afdeling I van deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

A. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Opdrachtnemer, en die Opdrachtnemer de opdracht geeft Diensten te verrichten.

B. “Opdrachtnemer”: roelandbull.nl.

C. “Partijen”: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.

D. “Overeenkomst”: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, een en ander in de meest ruime zin.

E. “Diensten”: alle door roelandbull.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten en producten, onder andere inhoudende het bouwen van een website, alsmede alle andere door roelandbull.nl ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

F. “Website”: de Website www.roelandbull.nl en de Website www.rbull.nl.

G. “Opdrachtwebsite”: een voor Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst door roelandbull.nl gebouwde website, dan wel een door Opdrachtgever met behulp van door roelandbull.nl aangeleverde software gebouwde website.

Artikel 4 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.
 3. Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.  
 5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig en naar eigen inzicht te wijzigen.
 6. Het niet eisen van naleving van deze Algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten die hieruit voortvloeien.
 7. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden vernietigd wordt of nietig blijkt te zijn, blijven de Algemene voorwaarden voor het overige geldig en zullen Partijen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 5 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan aangeven een Overeenkomst te willen sluiten via de Website, per e-mail of telefonisch. Vervolgens zal roelandbull.nl contact opnemen met Opdrachtgever om de wensen van Opdrachtgever met betrekking tot de Diensten te bespreken. Hierna kunnen de Partijen besluiten een Overeenkomst te sluiten. De Overeenkomst komt pas tot stand door een bevestiging hiervan door roelandbull.nl.
 3. Indien Opdrachtgever ervoor kiest de Opdrachtwebsite door roelandbull.nl te laten bouwen, gaat Opdrachtgever hiermee automatisch twee overeenkomsten aan:
  A. een overeenkomst volgens welke roelandbull.nl een website bouwt voor Opdrachtgever, waar een eenmalige betaling door Opdrachtgever tegenover staat;
  B. en een duurovereenkomst volgens welke Opdrachtgever tegen betaling gebruik kan maken van de Opdrachtwebsite.
 4. De duurovereenkomst als bedoeld in lid 3 sub b van dit artikel geeft Opdrachtgever recht op gebruik van de website, en op werkzaamheden van roelandbull.nl met betrekking tot de hosting en het onderhoud van de website.
 5. Als roelandbull.nl een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. roelandbull.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 Karakter van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan bij het aangaan van een Overeenkomst ervoor kiezen om de Opdrachtwebsite zelf te bouwen, of deze te laten bouwen door roelandbull.nl.
 2. Indien Opdrachtgever ervoor kiest zelf de Opdrachtwebsite te bouwen, houdt de Overeenkomst slechts een duurovereenkomst in waarbij de Opdrachtgever steeds gedurende één jaar tegen betaling gebruik kan maken van de Opdrachtwebsite. roelandbull.nl levert de benodigde software aan, maar is niet gehouden enige andere werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de bouw van de Opdrachtwebsite.
 3. De duurovereenkomst heeft een looptijd van één (1) jaar en wordt met het verloop van deze periode automatisch verlengd voor één jaar. Dit geldt op overeenkomstige wijze voor duurovereenkomsten die reeds verlengd zijn. Opdrachtgever kan de duurovereenkomst opzeggen tot uiterlijk één (1) maand voor het einde van de duur van de overeenkomst. Indien deze opzegging niet tijdig geschiedt, vindt de automatische verlenging van de overeenkomst doorgang.

Artikel 7 Verplichtingen uit de Overeenkomst

 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing indien Opdrachtgever de Opdrachtwebsite laat bouwen door roelandbull.nl.
 2. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle benodigde materialen aan te leveren om de Opdrachtwebsite te bouwen, zodat roelandbull.nl deze kan incorporeren in de Opdrachtwebsite. Laat Opdrachtgever dit na, dan zal roelandbull.nl voorbeeldfoto’s, -teksten, -video’s en ander beeldmateriaal op de Opdrachtwebsite plaatsen.
 3. Indien Opdrachtgever de benodigde materialen nog niet (volledig) heeft aangeleverd op het moment dat de Opdrachtwebsite wordt aangeleverd, is dit nog mogelijk binnen drie (3) weken, waarna roelandbull.nl de materialen zal opnemen in de Opdrachtwebsite. Na verloop van deze termijn is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de voorbeelden als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door het gewenste materiaal. Wanneer Opdrachtgever wenst hiervoor gebruik te maken van de diensten van roelandbull.nl, dient Opdrachtgever hiervoor een separate overeenkomst aan te gaan met roelandbull.nl, waarbij de werkzaamheden tegen een nader overeen te komen uurtarief betaald dienen te worden.
 4. Nadat roelandbull.nl de Opdrachtwebsite voor Opdrachtgever gebouwd heeft, zal zij deze aanleveren aan Opdrachtgever. Vanaf het moment van aanlevering heeft Opdrachtgever drie (3) weken de tijd om op- of aanmerkingen kenbaar te maken aan roelandbull.nl, waarna roelandbull.nl de Opdrachtwebsite waar gewenst en mogelijk zal aanpassen. Opdrachtgever kan binnen deze termijn drie keer de Opdrachtwebsite door roelandbull.nl laten aanpassen; indien Opdrachtgever daarna nog aanpassingen wenst, kan hij hiervoor een separate overeenkomst aangaan met roelandbull.nl, waarbij de werkzaamheden tegen een nader overeen te komen uurtarief betaald dienen te worden.
 5. Na het verstrijken van de termijn van 3 weken, wordt de Opdrachtwebsite geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  

Artikel 9 Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10 Domeinnamen

 1. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan voor het onderhoud door roelandbull.nl van een website van Opdrachtgever, en Opdrachtgever wenst hiervoor een bestaande domeinnaam te gebruiken, kan roelandbull.nl deze domeinnaam overzetten naar haar eigen servers. Hiervoor dient Opdrachtgever de benodigde informatie (zoals de domeintransfercode) binnen zeven (7) dagen nadat de eerste betaling verschuldigd is geworden, aan roelandbull.nl aan te leveren. Laat Opdrachtgever dit na, dan kan roelandbull.nl besluiten de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is dan 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan roelandbull.nl om de reeds door roelandbull.nl gemaakte kosten te dekken.
 2. In het geval dat roelandbull.nl een bestaande domeinnaam die eigendom is van Opdrachtgever overzet naar haar eigen servers, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, blijft de betreffende domeinnaam eigendom van Opdrachtgever.
 3. roelandbull.nl kan een overzetting van een bestaande domeinnaam als bedoeld in lid 1 opschorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 4. E-mailadressen en oude e-mails worden niet mee overgezet naar de servers van roelandbull.nl, en zullen dus verloren gaan. Opdrachtgever is dan ook gehouden zelf tijdig een back-up te maken, indien hij oude e-mails wenst te behouden. roelandbull.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het opslaan van de e-mails, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van e-mails door overzetting van een domeinnaam.
 5. Indien roelandbull.nl voor Opdrachtgever een domeinnaam registreert om op de Opdrachtwebsite te plaatsen, blijft deze domeinnaam te allen tijde eigendom van roelandbull.nl.
 6. roelandbull.nl heeft het recht een domeinverhuizing als bedoeld in lid 1 niet uit te voeren, indien de Overeenkomst binnen twee (2) maanden zal aflopen.

Artikel 11 De Opdrachtwebsite

 1. Opdrachtwebsites die door roelandbull.nl voor Opdrachtgever gebouwd worden, zullen uit ten hoogste tien (10) webpagina’s bestaan.
 2. Per Opdrachtwebsite kan Opdrachtgever ten hoogste vier (4) e-mailaccounts aan de website koppelen.
 3. Het is niet toegestaan op de Opdrachtwebsite gebruik te maken van of op ongeoorloofde wijze te verwijzen naar muziek waarvan Opdrachtgever niet zelf de rechten heeft.
 4. Opdrachtgever is verplicht op elke webpagina op de Opdrachtwebsite een duidelijk zichtbare verwijzing naar de Website te plaatsen in de websitebodem. De verwijzing dient te voldoen aan de volgende vereisten:
  A. De verwijzing heeft minimaal tekstgrootte 14.
  B. De verwijzing bevat de tekst: “Gemaakt met roelandbull.nl” en een link naar de Website (“www.roelandbull.nl”).

Artikel 12 Annulering

Aangezien roelandbull.nl een op maat gemaakt product levert, is het niet mogelijk om de Overeenkomst te annuleren na bestelling.

Artikel 13 Kosten, honorering en betaling

 1. De bedragen op de Website zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Het totaalbedrag inclusief BTW is zichtbaar bij de betaling.
 2. roelandbull.nl heeft het recht om kennelijke verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Indien Opdrachtgever ervoor kiest de Opdrachtwebsite te laten bouwen door roelandbull.nl, geschiedt betaling van deze werkzaamheden via iDEAL. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst dient tenminste een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag te worden betaald. Het resterende bedrag wordt verschuldigd op het moment dat de Opdrachtwebsite is goedgekeurd door Opdrachtgever (zie artikel 16).
 4. Betaling van de duurovereenkomst met betrekking tot onderhoud van de Opdrachtwebsite geschiedt per automatische incasso. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze incasso uitgevoerd kan worden en niet wordt gestorneerd.
 5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan roelandbull.nl mede te delen.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een verschuldigd bedrag (bijvoorbeeld door te storneren), is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien roelandbull.nl besluit een vordering wegens niet-betaling langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. roelandbull.nl is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien Opdrachtgever de Opdrachtwebsite laat bouwen door roelandbull.nl en Opdrachtgever de benodigde materialen niet tijdig aanlevert, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de door roelandbull.nl op de Opdrachtwebsite geplaatste voorbeeldfoto’s, -teksten, -video’s en ander beeldmateriaal door de gewenste eigen materialen. Opdrachtgever is na aanlevering van de Opdrachtwebsite door roelandbull.nl te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Opdrachtwebsite en de daarop gebruikte materialen, en roelandbull.nl is vanaf dat moment dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de Opdrachtwebsite of voor het gebruik van voorbeeldmaterialen op de Opdrachtwebsite.
 3. roelandbull.nl streeft ernaar de gebouwde Opdrachtwebsite binnen drie (3) tot zes (6) weken aan te leveren. Deze of enige andere termijn die door roelandbull.nl wordt opgegeven is echter nimmer een fatale termijn, en roelandbull.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een termijn. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst te annuleren, of de betaling te weigeren, noch is roelandbull.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 4. roelandbull.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van roelandbull.nl, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan roelandbull.nl om, als een door roelandbull.nl ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. roelandbull.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. roelandbull.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor automatisch uitgevoerde software-updates en de gevolgen hiervan voor Opdrachtwebsites.
 7. roelandbull.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 6.
 8. Indien een Opdrachtwebsite wordt aangepast of onderhouden door de Opdrachtgever of door derden, is roelandbull.nl niet langer verantwoordelijk of aansprakelijk op enige wijze voor de Opdrachtwebsite.
 9. Opdrachtgever vrijwaart roelandbull.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. roelandbull.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 11. Indien roelandbull.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van roelandbull.nl in haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 12. De aansprakelijkheid van roelandbull.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien roelandbull.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van roelandbull.nl.
 14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 15 Garantie

 1. Alle resultaten die door roelandbull.nl op de Website of anderszins worden genoemd, zijn mogelijke resultaten die verkregen kunnen worden wanneer men gebruik maakt van de Diensten van roelandbull.nl. Deze resultaten zijn echter van nog meer factoren afhankelijk. roelandbull.nl streeft ernaar haar Opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar kan geen garanties leveren met betrekking tot haar Diensten of de resultaten hiervan.
 2. Het in deze Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 16 Verbodsbepalingen

 1. Het is Opdrachtgever onder geen enkele omstandigheid toegestaan (onderdelen van) een door roelandbull.nl gebouwde Opdrachtwebsite te kopiëren, na te (laten) bouwen of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door roelandbull.nl aangeleverde software te kopiëren of te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de strekking van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan schade toe te brengen aan (het functioneren van) de server van roelandbull.nl of daarop aanwezige software of gegevens. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s uit te voeren waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks roelandbull.nl, overige Opdrachtgevers van roelandbull.nl of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 4. Indien Opdrachtgever een van de bepalingen van dit artikel op enig moment overtreedt, is roelandbull.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken, mede inhoudende het offline halen van de Opdrachtwebsite. roelandbull.nl is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van dergelijke maatregelen, terwijl roelandbull.nl wel aanspraak kan maken op schadevergoeding van Opdrachtgever ter hoogte van het door Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst te betalen bedrag.

Artikel 17 Content

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle content die hij toegankelijk wordt gemaakt of opgeslagen is op de Opdrachtwebsite. roelandbull.nl is niet verplicht Opdrachtwebsites te controleren op eventuele schendingen van de wet.
 2. Het is Opdrachtgever verboden handelingen te plegen op de Opdrachtwebsite die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, die inbreuk maken op rechten van derden of die in strijd zijn met de beginselen van de bescherming van minderjarigen. Deze verplichtingen gelden eveneens voor door Opdrachtgever op de Opdrachtwebsite geplaatste verwijzingen (hyperlinks) naar content op externe platforms of diensten.
 3. Los van een eventuele overtreding van de wet bij publicatie van eigen content zijn de volgende activiteiten verboden:
  A. het verspreiden van virussen en andere malware;
  B. het verzenden van junk-, spam- of scammails of kettingbrieven;
  C. het lastigvallen van anderen, bijvoorbeeld door ongewenst veelvuldig persoonlijk contact alsmede het bevorderen of ondersteunen van dit soort overlast;
  D. het oproepen tot het prijsgeven van wachtwoorden of persoonsgegevens voor onwettige dan wel wederrechtelijke doeleinden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart roelandbull.nl op eerste verzoek tegen alle vorderingen die derden jegens roelandbull.nl instellen wegens schending door Opdrachtgever van wettelijke voorschriften, rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, auteurs- en merkenrechten) of contractuele verplichtingen, waarborgen of garanties, en is in dat geval tevens verplicht tot vergoeding van alle kosten die roelandbull.nl ter verdediging moet maken (zoals de kosten van de noodzakelijke rechtsbijstand). Opdrachtgever is, indien dergelijke vorderingen worden ingesteld, tevens verplicht onverwijlde en volledige medewerking te verlenen bij de verdediging hiertegen.
 5. Met het plaatsen van content op een Opdrachtwebsite verleent Opdrachtgever roelandbull.nl kosteloos het gebruiksrecht van de desbetreffende content, in het bijzonder voor het opslaan van content op de servers van roelandbull.nl alsmede de publicatie ervan, en voor het bewerken en vermenigvuldigen voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie dan wel publicatie van de desbetreffende content.
 6. Opdrachtgever verklaart en waarborgt jegens roelandbull.nl dat hij de enige houder is van alle rechten ter zake van de door hem op de Opdrachtwebsite geplaatste content en/of dat hij anderszins bevoegd is (bijvoorbeeld op grond van een vergunning van de houder van het recht) de content op de Opdrachtwebsite te plaatsen.
 7. Er wordt op geen enkele website Muziek en/of Audio geplaatst door de opdrachtgever of opdrachtnemer. Dit in verband met o.a. de auteursrechten. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor eventuele publicaties van geluiden/audio/muziek (denk aan onder andere Buma / Stemra en Sena). Mocht de opdrachtgever muziek plaatsen dan moet deze direct worden verwijderd. roelandbull.nl is niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever vraagt dat opdrachtnemer toch audio/muziek/geluiden plaatst. Opdrachtgever moet hiervoor zelf de benodigde licenties en eventuele boetes betalen.

Artikel 18 Beschikbaarheid van de Opdrachtwebsite

 1. roelandbull.nl spant zich in om de ononderbroken beschikbaarheid van de Opdrachtwebsite te realiseren. Opdrachtgever erkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren niet mogelijk is deze ononderbroken beschikbaarheid te waarborgen. roelandbull.nl biedt dan ook geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid van de Opdrachtwebsite. Tijdelijke beperkingen van de toegankelijkheid vormen geen grond voor opzegging van de Overeenkomst.
 2. roelandbull.nl heeft het recht om de Opdrachtwebsite of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. roelandbull.nl zal zich inspannen om Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen. roelandbull.nl is echter nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. roelandbull.nl heeft het recht om de Opdrachtwebsite of gedeelten daarvan aan te passen, bijvoorbeeld om de functionaliteit te verbeteren of om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal roelandbull.nl zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. roelandbull.nl is niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. Indien naar het oordeel van roelandbull.nl een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van roelandbull.nl, is roelandbull.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 19 Installatie en onderhoud van software

 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de duurovereenkomst volgens welke roelandbull.nl de Opdrachtwebsite onderhoudt voor Opdrachtgever.
 2. roelandbull.nl zal zich inspannen om de voor de Opdrachtwebsite benodigde software up-to-date te houden. roelandbull.nl is hierbij in sommige gevallen echter afhankelijk van leveranciers of andere derde partijen. roelandbull.nl is gerechtigd bepaalde updates niet te installeren als dit naar haar oordeel een goede dienstverlening niet ten goede komt.
 3. roelandbull.nl zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien bepaalde wijzigingen het functioneren van de software wezenlijk (kunnen) veranderen, zal roelandbull.nl waar gebruikelijk en mogelijk Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en/of hierover overleg voeren met Opdrachtgever.
 4. roelandbull.nl zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en functionaliteiten door te voeren of toe te voegen, maar is niet gehouden gehoor te geven aan dergelijke verzoeken.
 5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan roelandbull.nl heeft gemeld en roelandbull.nl deze schriftelijk heeft goedgekeurd. roelandbull.nl kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 20 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van Opdrachtnemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 21 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Roelandbull.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 23 Gebruik van beeldmateriaal door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht om al het beeldmateriaal dat hij vervaardigt in het kader van een Overeenkomst of anderszins met betrekking tot Opdrachtgever, openbaar te maken en te gebruiken op elke door hem gewenste wijze. Met het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming voor elk gebruik van dergelijk beeldmateriaal.

Artikel 24 Verjaring

Elke rechtsvordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer verjaart door het verloop van één (1) jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 25 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@roelandbull.nl.

Artikel 26 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.